Tyonohjauksessa.fi

Moomma täs – koulutettu ja ammattitaitoinen porukka työnohjaajia täynnä intoa, ideoita ja osaamista! Tarjoamme laadukasta, luotettavaa ja tavoitteellista työnohjauspalvelua ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueilla, tarvittaessa muuallakin päin Suomea.


Työnohjaus

on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työtavan tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjaus on vuorovaikutustilanne, jossa käsitellään työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjaus on ohjattavan yksilön, ryhmän tai työyhteisön ammatillista kasvua ja hyvinvointia sekä osaamista ja työssä jaksamista tukeva prosessi. Parhaimmillaan työnohjaus auttaa työntekijää löytämään itsestään työn tekemisen kannalta tärkeitä voimavaroja ja antaa uusia välineitä vaativiin työtilanteisiin.

Yksilötyönohjaus

on suunnattu henkilöille, jotka eivät saa työssään vertaistukea, jotka haluavat tukea haastaviin ammatillisiin muutoksiin, joiden työ on emotionaalisesti kuormittavaa ja jotka haluavat työskennellä omaan ammatilliseen kasvuun ja vuorovaikutukseen liittyvien teemojen kanssa.

Ryhmätyönohjauksessa

ohjattavat ovat saman ammattialan työntekijöitä samasta tai eri organisaatiosta. Ryhmässä keskitytään ammatilliseen kehitykseen ja vertaisilta oppimiseen.

Yhteisötyönohjaus

on prosessi, johon osallistuu koko työyhteisö. Tavoitteena on auttaa työyhteisöä perustehtävänsä toteuttamisessa ja työntekijöitä heidän keskinäisessä yhteistoiminnassaan. Työyhteisön sisäinen dynamiikka ja johtajuus ovat myös läsnä työyhteisön työnohjausprosessissa.

Case-työnohjauksessa

tutkitaan käytännön esimerkein asiakastyöhön tai asiakastapaukseen liittyviä ongelmia ja etsitään niihin ratkaisuja. Se on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, työyhteisön toimintatapojen kehittämistä ja se tähtää työn laadun turvaamiseen sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen.

Esimiestyönohjauksessa

autetaan ohjattavia näkemään itsensä johtajana, organisaation tavoitteiden edistäjänä suhteessa alaisiinsa. Työnohjauksessa voidaan selkiyttää esimiesten ammattiroolia ja jäsentää heidän johtamistehtäviään. Esimiestyönohjauksessa tavoitteena on johtamisen monipuolinen tukeminen ja kehittäminen, koska esimiesten työnohjauksella tuetaan edelleen organisaatioiden johtamista. Esimiestyönohjausta voidaa toteuttaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena.

Kriisityönohjausta

tarvitaan, kun työntekijän ja/tai koko työyhteisön toimintakyky lamaantuu tai heikkenee oleellisesti. Työssä on kohdattu tilanteita, jotka aiheuttavat voimakkaita tunteita; pelkoa, ahdistusta, surua tai työn tekemisen edellytykset vaikeutuvat työyhteisön sisäisten ristiriitojen vuoksi. Kriisityönohjaus ei ole debriefing-istunto, mutta se soveltuu hyvin sen jälkihuollolliseksi toiminnaksi. Kriisityönohjaus toteutetaan nopealla ja tiiviillä aikataululla, 3-5 työnohjauskerran sarjana. Jatkotuen ja -työskentelyn tarvetta arvioidaan asiakkaan kanssa prosessin lopussa.